โฟร์แมน (Forman E&E)
Summary
Title:โฟร์แมน (Forman E&E)
ID:R-CM-CV-FM
Position Level:Officer
Position:786956
Experience:587945
Education:ปวส.
Location:Head Office (เลียบด่วนรามอินทรา)
quantity:N/A
Description
Job Responsibilities:
 • วางแผนงาน ควบคุมและดูแล งานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง
 • ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงของงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (ส่วนงานไฟฟ้า) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามสัญญาของเจ้าของงานและควบคุมผู้รับเหมา
 • ติดตามและควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 • Qualifications:
 • อายุ 27 ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า เครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น 
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานสามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Apply here: https://kegroup.applicantstack.com/x/apply/a2j2nl3bn9lm
For more information about the position, please contact us at:
 
 


Recruitment Team

Human Resources Department
Email: recruit@kegroup.co.th
K.E. Group
Tel.02-101-5908 ,02-101-5913 ,02-101-5909
Fax 02-100-1988

This opening is closed and is no longer accepting applications
Powered by ApplicantStack