Career Opportunities >> Human Resources Management Manager
Human Resources Management Manager
Summary
Title:Human Resources Management Manager
ID:1047
Position:Human Resources Management Manager
Salary Range:N/A
Experience:5 ปีขึ้นไป
Education:ปริญญาตรี
Job Type:งานเต็มเวลา
Location:Crystal Design Center (เลียบด่วนรามอินทรา)
Description
 1. งานสรรหาและว่าจ้างพนักงาน (ระดับ Assistant Manager – Section ลงไป)
 • ประสานงาน และสนับสนุนการจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติอัตรากำลัง เปรียบเทียบกับแผนอัตรากำลังประจำปี และโครงสร้างภายในฝ่ายแต่ละฝ่าย
 • ดำเนินการสรรหาช่องทางการประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสม พร้อมสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งสัมภาษณ์เบื้องต้น ก่อนรวบรวมจัดส่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทำการสัมภาษณ์ต่อไป
 • ประสานงานการนัดหมายสัมภาษณ์งานและดูแลการทำแบบทดสอบตามระเบียบงาน HR รวบรวมผลสัมภาษณ์งาน และสรุปรายงานนำเสนอขออนุมัติการว่าจ้างร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 • จัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน และดำเนินการด้านงานว่าจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมประสานงานแจ้งการรับพนักงานใหม่ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
 • ดำเนินการงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่              
 • ควบคุมดูแลระบบการประเมินผลทดลองงานของพนักงานใหม่
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาและว่าจ้างพนักงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุง JD ให้เป็นปัจจุบันตามโครงสร้างของแต่ละแผนก
  1. งาน Time Attendance
 • ตรวสอบข้อมูลในเบื้องต้นในการมาปฏิบัติงานของพนักงาน และชั่วโมงการทำงาน จากรายงานที่เจ้าหน้าที่บุคคลจัดทำส่งให้ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาตรวจสอบขั้นสุดท้าย
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการวิเคราะห์สถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนก เพื่อพิจารณาปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
  1. งานสวัสดิการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับข้อมูลด้านงานสวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่ม     ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดการงานเรื่องแครื่องแบบพนักงาน
 • จัดหาข้อมูลสถานพยาบาลในการจัดการตรวจสุขภาพประจำปีได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งประสานงานและดูแล การจัดงานตรวจสุขภาพประจำปี
 • จัดทำรายงานด้านงานสวัสดิการต่าง ๆ ในเชิงสถิติ เช่น ข้อมูลการให้บริการของสถานพยบาลที่ใช้ตรวจสุขภาพ     ข้อมูลความเที่ยงตรงถูกต้องของผลการตรวจ ข้อมูลการเบิกเคลมการใช้ประกันกลุ่ม เป็นต้น เพื่อใช้ในการ                วิเคราะห์ข้อมูลการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานภายในบริษัท
 • ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านสวัสดิการในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอการจัดสวัสดิการที่                เหมาะสมกับบริษัท
2.5 งานแรงงานสัมพันธ์
 • การควบคุมดูแล และสื่อสารให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 • ประสานงานและติดตามกรณีที่พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ และบทลงโทษ
 • การให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานในเบื้องต้น
 • การสัมภาษณ์พนักงานก่อนพ้นสภาพการเป็นพนักงาน (Exit Interview) และจัดทำรายงาน
 • ประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • การสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
 • สร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร
 • การสร้างทีมงาน HR ให้ได้รับการยอมรับในกลุ่มพนักงานและผู้บริหาร
 
2.6 งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • ประสานงาน ดำเนินการ และสนับสนับสนุนแผนงานฝึกอบรมประจำปีของบริษัท ให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนและเป็นผลสำเร็จ
 • ติดตามประสานงานการฝึกอบรมภายนอก ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ รวมถึงติดตามรายงานการฝึกอบรมจากผู้เข้าอบรม
 
2.7        จัดทำ และ/หรือตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องในงาน HR เบื้องต้น พร้อมลงนามกำกับการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอ                               ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบขั้นสุดท้าย เช่น รายงานพนักงานเข้าใหม่-ลาออก, รายงานสรุป OT, รายงานเงิน                              ค้ำประกันความเสียหาย, รายงานหักชุดเครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น
 
2.8        ดำเนินการ และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงาน HR ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด
 
Powered by ApplicantStack