Career Opportunities >> Leasing Supervisor/Leasing Officer
Leasing Supervisor/Leasing Officer
Summary
Title:Leasing Supervisor/Leasing Officer
ID:1063
Position:Leasing Supervisor
Salary Range:N/A
Experience:3-4 ปี
Education:ปริญญาตรี
Job Type:งานเต็มเวลา
Location:The Crystal @Crystal Park (เลียบด่วนรามอินทรา)
Description
 1. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ( Accountabilities )  :
  1. กำหนดเป้าหมายการขาย ( Sales Forecast ) และแผนการขายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  (Budget)
  2. เปิด-ปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
  3.  จัดทำรายงานผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่ ทั้งที่เป็นผู้เช่ากลุ่มเป้าหมาย และ ผู้เช่าที่ติดต่อเข้ามา
  4. สร้างและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ( Business Opportunity ) ที่ต่อเนื่องกับลูกค้า และผู้เช่าปัจจุบัน ด้วยการ    ประสานงาน และติดตามผลการให้บริการของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  5. นำเสนอแผนการตรวจเยี่ยมผู้เช่าพื้นที่ และจัดทำรายงานผลสรุปการตรวจเยี่ยม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้ง แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท
  6. ดูแลและบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้ง จัดให้มีการสำรวจวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ( Customer Satisfaction ) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง รายงานสรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการขายการบริการ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างเหมาะสม และ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนในสิ่งเดิม ๆ อีกต่อไป
  7. ร่วมการจัดทำกิจกรรมของศูนย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่า
  8. ร่วมบริหารหนี้คงค้าง เช่น เงินประกันการเช่าและบริการ เงินค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ
  9. จัดทำรายงานสรุปยอดให้เช่าพื้นที่ ความคืบหน้าการตกแต่งพื้นที่เช่า และ พื้นที่ว่าง และกระตุ้นยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  10. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ ( Qualifications )  :
 
               1. วุฒิการศึกษา        :               ปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
                2.ประสบการณ์        :               5 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
                3. ความสามารถ       :               การจัดทำแผนการขาย ( Sales Plan ) การเจรจาต่อรอง ( Negotiation )  และการ

จัดทำรายงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
Powered by ApplicantStack