Career Opportunities >> Engineer Senior
Engineer Senior
Summary
Title:Engineer Senior
ID:1048
Position:Engineer
Salary Range:N/A
Experience:3-4 ปี
Education:ปริญญาตรี
Job Type:งานเต็มเวลา
Location:Head Office (เลียบด่วนรามอินทรา)
Description
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคชั้นสูงให้กับทีมงานบริหารทรัพย์สิน เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
 • เป็นผู้ช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษาระบบ
 • มีหน้าที่ในการดูแลและอบรม ในการซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษาอุปกรณ์
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 • ริเริ่ม ดูแลและตรวจสอบงานในส่วนงานผู้รับเหมา และ โครงการในการปรับปรุง
 • ร่วมวางเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา และงานปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ และข้อกำหนดของอาคาร
 • รับคำร้องจากผู้เช่า และลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องความคาดหวังด้านเทคนิค
 • จัดตารางทีมงานช่างให้เหมาะสมกับการให้บริการทรัพย์สิน
 • เป็นผู้ช่วย ในการเลือกคู่สัญญา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการควบคุมค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมงบประมาณโครงการ เกี่ยวกับงานบำรุงรักษา การใช้พลังงาน และสัญญาบริการ ของแผนงบประมาณประจำปี
 • รักษาบัญชีรายการ ของการเบิกจ่ายอะไหล่ และการจัดซื้ออุปกรณ์ เมื่อมีความต้องการ
 • รักษาบัญชีรายการ ของเครื่องมือและอุปกรณ์
 • สามารถเรียกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุกับทรัพย์สิน
 • จัดโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า 
2.ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 
Powered by ApplicantStack