Career Opportunities >> Reception - TCR / TCP/ TC
Reception - TCR / TCP/ TC
Summary
Title:Reception - TCR / TCP/ TC
ID:1024
Position:Reception - TCR
Salary Range:N/A
Experience:0-2 ปี
Education:ปริญญาตรี
Job Type:งานเต็มเวลา
Location:The Crystal SB Ratchapruk (ราชพฤกษ์)
Description
รายละเอียดของงาน
 • ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • แนะนำข้อมูลของร้านค้าต่างๆที่ลูกค้าให้ความสนใจ
 • ตอบข้อซักถามและรายละเอียดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • รับสมัครบัตรสมาชิกของโครงการ
 • ดำเนินการรับสมัครบัตรสมาชิก
 • ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ
 • ดำเนินการผูกรหัสบัตรสมาชิกที่เกิดขึ้นลงในระบบ NAV เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้
 • ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดต่างๆให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิก
 • แนะนำสิทธิประโยชน์ และการใช้บัตรสมาชิกให้กับลูกค้าได้
 • Update รายละเอียดและการเคลื่อนไหวต่างๆภายในศูนย์การค้า
 • Update ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การค้า
 • ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของศูนย์การค้าให้ร้านค้า และลูกค้าได้รับทราบ
 • รับผลตอบรับที่เกิดขึ้นจากลูกค้า
 • นำเสนอและแจ้งข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากลูกค้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 • จัดทำและสรุปผลการรายงานตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
 • รับแจ้งเหตุต่างๆและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตอบกลับลูกค้าเมื่อดำเนินการเสร็จหรือแจ้งความคืบหน้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานด้านบริการ
 • สามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ได้
 • สามารถปฎิบัติงานตามเวลา เปิด - ปิด ของศูนย์การค้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Powered by ApplicantStack