Career Opportunities >> Payroll/Welfare Officer
Payroll/Welfare Officer
Summary
Title:Payroll/Welfare Officer
ID:1073
Position:Human Resources Senior Officer
Salary Range:N/A
Experience:3-4 ปี
Education:ปริญญาตรี
Job Type:งานเต็มเวลา
Location:Head Office (เลียบด่วนรามอินทรา)
Description
งาน Time Attendance
 • ตรวสอบข้อมูลในเบื้องต้นในการมาปฏิบัติงานของพนักงาน และชั่วโมงการทำงาน จากรายงานที่เจ้าหน้าที่บุคคลจัดทำส่งให้ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาตรวจสอบขั้นสุดท้าย
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการวิเคราะห์สถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนก เพื่อพิจารณาปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
​​​​​​​งานสวัสดิการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับข้อมูลด้านงานสวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่ม ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดการงานเรื่องแครื่องแบบพนักงาน
 • จัดหาข้อมูลสถานพยาบาลในการจัดการตรวจสุขภาพประจำปีได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งประสานงานและดูแล การจัดงานตรวจสุขภาพประจำปี
 • จัดทำรายงานด้านงานสวัสดิการต่าง ๆ ในเชิงสถิติ เช่น ข้อมูลการให้บริการของสถานพยบาลที่ใช้ตรวจสุขภาพ     ข้อมูลความเที่ยงตรงถูกต้องของผลการตรวจ ข้อมูลการเบิกเคลมการใช้ประกันกลุ่ม เป็นต้น เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานภายในบริษัท
 • ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านสวัสดิการในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอการจัดสวัสดิการที่  เหมาะสมกับบริษัท

งานแรงงานสัมพันธ์

 • การควบคุมดูแล และสื่อสารให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 • ประสานงานและติดตามกรณีที่พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ และบทลงโทษ
 • การให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานในเบื้องต้น
 • การสัมภาษณ์พนักงานก่อนพ้นสภาพการเป็นพนักงาน (Exit Interview) และจัดทำรายงาน
 • ประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • การสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
 • สร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร
 • การสร้างทีมงาน HR ให้ได้รับการยอมรับในกลุ่มพนักงานและผู้บริหาร
​​​​​​​อื่นๆ
 • จัดทำ และ/หรือตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องในงาน HR เบื้องต้น พร้อมลงนามกำกับการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบขั้นสุดท้าย เช่น รายงานพนักงานเข้าใหม่-ลาออก, รายงานสรุป OT, รายงานเงิน   ค้ำประกันความเสียหาย, รายงานหักชุดเครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น
 • ดำเนินการ และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงาน HR ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด
 • สอนการปฏิบัติงาน HRM เบื้องต้นและทำหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) ให้กับ HR Officer ที่เข้างานใหม่
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Powered by ApplicantStack